SAKURA Summer 2012.「Cover」

 Sty-Shinobu Takasugi  H&M-Emi Suyama,Yuka Noguchi(MARIS)  

Mod-Miwa Nakabayashi,Schi SuSuzuki,Keishin Dean